Algemene Voorwaarden - Hoveniersbedrijf Groen omdat 't Lééft

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu

Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN EDWIN VAN DEN HEUVEL GEVESTIGD TE HELMOND
GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL BRABANT ONDER NUMMER 52936368

Artikel 1. DEFINITIES
1.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van koop/verkoop van zaken en/of van opdrachten en diensten door Edwin van den Heuvel, gevestigd te Helmond, hierna genoemd Van den Heuvel. De algemene voorwaarden worden op verzoek gratis toegezonden;
1.2. Aanvullingen of afwijkingen van deze voorwaarden moeten schriftelijk overeengekomen worden en gelden alleen voor die overeenkomst waarvoor ze gemaakt zijn;
1.3. Andersluidende algemene voorwaarden, daaronder begrepen de (inkoop)voorwaarden van de wederpartij, worden door Van den Heuvel niet geaccepteerd, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen en door Van den Heuvel is bevestigd;
Artikel 2. ALGEMEEN
2.1. Alle aanbiedingen zijn geheel vrijblijvend en hebben een geldigheidsduur van 14 dagen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Een aanbieding die een termijn bevat kan
door Van den Heuvel desondanks worden herroepen, zelfs na
ontvangst van de opdracht, mits binnen 5 werkdagen na ontvangst van opdracht;
2.2. In prijscouranten, offertes en in andere documenten vermelde prijzen, hoeveelheden, gewichten, maten, e.d. zijn uitsluitend informatief. Zij hebben het karakter van een benaderende aanduiding en binden Van den Heuvel niet;                         
2.3. De offerte omvat een omschrijving van de te verrichten werkzaamheden en te leveren materialen die voldoende gedetailleerd is om een goede beoordeling van het aanbod door
de wederpartij mogelijk te maken. Het aanbod aan de wederpartij geeft inzicht in de prijs en of er sprake is van een vaste aanneemsom of dat het werk op regiebasis zal geschieden;

Aangenomen werk: Het verrichten van werkzaamheden, welke tussen wederpartij en Van den Heuvel zijn overeengekomen
tegen een van te voren vastgesteld totaalbedrag;
Regiewerk: Een vooraf overeengekomen vergoeding voor
het verrichten van diensten gedurende de tijd van één uur door één persoon, met een minimum van 2 arbeidsuren. Aan de wederpartij wordt het totale aantal uren in rekening gebracht dat men voor hem/haar werkzaam is geweest, met inbegrip van de tijd voor verplaatsing naar en van het werk.
2.4. In de schriftelijke offerte wordt verder aangegeven:
A. De plaats en een omschrijving van het werk;
B. Het tijdstip van aanvang van het werk en de termijn waarbinnen het werk zal worden opgeleverd;
C. Of met stelposten rekening is gehouden, en zo ja met welke.
2.5. Alle aanbiedingen zijn er op gebaseerd dat ter zake het grondwerk of bemaling nadere afspraken gemaakt kunnen worden, welke kosten voor rekening komen voor de wederpartij, evenals de extra kosten, die voortvloeien uit het ontgraven van grond die achteraf verontreinigd blijkt te zijn.
2.6. In geval er bij een ontgraving voorwerpen in de grond aanwezig blijken te zijn die de ontgraving bemoeilijken of vertragen, zijn de extra kosten zoals stagnatieschade en verleturen, die hiermee gepaard gaan, voor rekening van de wederpartij.
2.7. Indien de offerte vergezeld gaat van tekeningen, technische omschrijvingen, ontwerpen en berekeningen, die door Van den Heuvel zelf, dan wel in zijn opdracht zijn vervaardigd, dan blijven deze eigendom van Van den Heuvel. Dergelijke bescheiden mogen niet aan derden ter hand worden gesteld of getoond met het oogmerk een vergelijkbare offerte te verkrijgen. Zij mogen evenmin worden gekopieerd of aan de andere kant vermenigvuldigd. Indien aan Van den Heuvel naar aanleiding van de offerte geen opdracht wordt verleend dienen deze bescheiden binnen 14 dagen na een daartoe door Van den Heuvel gedaan verzoek franco aan hem te worden retour gezonden. Bij gebleken schending van het genoemde eigendom is Van den Heuvel gerechtigd hiervoor een zelf vast te stellen doch redelijke vergoeding in rekening te brengen;
Artikel 3. OVEREENKOMSTEN
3.1. Een overeenkomst wordt eerst geacht rechtsgeldig tot stand te zijn gekomen nadat Van den Heuvel de opdracht schriftelijk heeft bevestigd dan wel met de uitvoering van de opdracht is begonnen. De inhoud van de overeenkomst wordt bepaald door de offerte en/of opdrachtbevestiging van Van den Heuvel en deze algemene voorwaarden;
3.2. Indien – nadat de opdracht is verstrekt – gedurende de uitvoering de wederpartij additionele wensen heeft die niet in de opdracht zijn opgenomen, dan worden deze aanvullende werkzaamheden op basis van het vast uurtarief – naast de overeengekomen hoofdsom – in rekening gebracht, tenzij anders is overeengekomen. Een opdracht tot meerwerk dient de wederpartij schriftelijk te bevestigen. Wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht - van welke aard dan ook - moeten schriftelijk door Van den Heuvel bevestigd worden. De oorspronkelijk overeengekomen datum van oplevering komt door een wijziging te vervallen;
Artikel 4. UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST
4.1. Van den Heuvel zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand van de wetenschap. Van den Heuvel zal zo zorgvuldig mogelijk toezien op een kwalitatief goede samen-stelling van te leveren zand, grond, teelaarde, compost, fundering- en/of verhardingsmateriaal. Dit alles met inacht-neming van wettelijke bepalingen die hieraan gesteld zijn en afgestemd op de bestemming respectievelijk het gebruiksdoel. Voor zover noodzakelijk zal Van den Heuvel de wederpartij tussentijds op de hoogte houden van de voortgang van de werkzaamheden. De wederpartij zorgt ervoor dat Van den Heuvel tijdig kan beschikken over:
a. De voor de opzet van het werk benodigde gegevens en goedkeuringen (zoals vergunningen, ontheffingen en beschikkingen);
b. (Toegang tot) het gebouw, het terrein, de tuin waarin of waarop het werk moet worden uitgevoerd (werklocatie);
c. Voldoende gelegenheid voor de aanvoer, opslag en/of afvoer van bouwstoffen en/of hulpmiddelen. De wederpartij is verantwoordelijk voor afvoer van al het afval;
d. Aansluitingsmogelijkheden voor elektrische machines, verlichting, verwarming, gas en water;
e. De door Van den Heuvel benodigde elektriciteit, gas en water zijn voor rekening van wederpartij;
4.2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Van den Heuvel het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden;
4.3. De wederpartij draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Van den Heuvel aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de wederpartij redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Van den Heuvel worden verstrekt. Hieronder valt tevens het aangeven van op het te bewerken stuk grond aanwezige kabels, leidingen of andere kwetsbare zaken. Een k
licmelding dient de wederpartij dienaangaande aan te vragen op klicmelding.nl;
4.4. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan Van den Heuvel de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de wederpartij de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd. Bij het uitblijven van een opeisbare betaling zijdens de wederpartij is Van den Heuvel gerechtigd de aanvang van de vervolgwerkzaamheden opschorten;
4.5. Aflevering en transport elders en zulks op verzoek van
de wederpartij is voor rekening en verantwoording van de
wederpartij;
Artikel 5. LEVERTIJD, LEVERING
5.1. De in de opdrachtbevestiging genoemde c.q. overeenge-komen (op)levering geldt niet als fatale termijn en worden slechts bij benadering aangegeven, ook niet indien deze door wederpartij uitdrukkelijk is aanvaard. Bij niet tijdige (op)levering is Van den Heuvel dan ook eerst na schriftelijke ingebreke-stelling in verzuim;
5.2. De genoemde c.q. overeengekomen datum van (op)levering wordt in ieder geval, maar niet uitsluitend, automatisch verlengd met de periode(n) gedurende welke:
- er sprake is van vertraging in de fabricage en/of verzending en/of vervaardiging en/of van enige andere de uitvoering tijdelijk verhinderende omstandigheid, ongeacht of dit Van den Heuvel kan worden toegerekend;
- wederpartij jegens Van den Heuvel tekortschiet of er gegronde vrees bestaat dat hij daar in tekort zal schieten, ongeacht of de redenen daarvoor gegrond zijn of niet;
Artikel 6. PRIJZEN
6.1. Alle prijsopgaven en de prijzen die Van den Heuvel in rekening brengt, zijn de op het moment van de aanbieding c.q. van het tot stand komen van de overeenkomst geldende prijzen en exclusief BTW, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen;
6.2. Indien na het sluiten van de overeenkomst de prijzen van materialen, belastingen en/of andere factoren die de prijs van de goederen en/of diensten mede bepalen, een wijziging ondergaan, is Van den Heuvel gerechtigd deze prijswijzigingen door te voeren. Prijswijzigingen van meer dan 10% geven wederpartij het recht om de overeenkomst te ontbinden, mits dit schriftelijk en binnen zeven dagen na ontvangst van de desbetreffende mededeling gebeurt. Een ontbinding als voormeld geeft wederpartij geen recht op vergoeding van enigerlei schade;
6.3. Van den Heuvel kent een toeslag voor werkzaamheden op zaterdag van 25 %. Op zon- en feestdagen geldt een toeslag van 100 %.
Artikel 7. BETALING
7.1. Betaling dient te geschieden binnen 7 dagen na factuurdatum. Mochten andere betalingscondities zijn overeengekomen, dan blijken deze uit de factuur;
7.2. Facturatie kan geschieden op basis van voorschotfacturen, eventueel met tussenfactu(u)r(en) en een eindfactuur zulks afhankelijk van de hoogte van de order en enkel in overleg;
7.3. De hoogte van het voorschot, zijnde de aanloopkosten,
wordt voor aanvang van de werkzaamheden overeengekomen
en bestaat uit de kosten voor het te leveren materiaal en een gedeelte van het arbeidsloon;
7.4. De wederpartij is in verzuim na verloop van de in lid 1 van
dit artikel genoemde betalingstermijn zonder dat daartoe een ingebrekestelling is vereist, ongeacht of de overschrijding daarvan wederpartij al dan niet kan worden toegerekend;
7.5. Onverminderd de hem verder toekomende rechten, is Van den Heuvel alsdan bevoegd een rente te berekenen over het openstaande bedrag van 1.5% per maand of een gedeelte van een maand, vanaf de betreffende vervaldag;
Artikel 8. ANNULERING
In geval van annulering door wederpartij voor aanvang van de uitvoering van de order zijn alle door Van den Heuvel ter zake van de
opdracht gemaakte kosten alsmede de gederfde winst onmiddellijk opeisbaar, met een minimum van 10% van de hoofdsom, alles voor zoveel nodig te vermeerderen met eventuele door Van den Heuvel ten gevolge van de annulering geleden schade;
Artikel 9. EIGENDOMSVOORBEHOUD
9.1. Alle door Van den Heuvel geleverde zaken en materialen, daaronder eventueel mede begrepen ontwerpen, schetsen, tekeningen, enz., blijven eigendom van Van den Heuvel totdat de wederpartij alle verplichtingen uit de overeenkomsten is nagekomen;
9.2. De wederpartij is niet bevoegd de onder het eigendoms-voorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren;
9.3. Indien derden beslag leggen op de onder eigendoms-voorbehoud geleverde zaken danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is wederpartij verplicht Van den Heuvel zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen;
9.4. De wederpartij verplicht zich de onder eigendoms-voorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffing- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven;
9.5. Door Van den Heuvel geleverde zaken, die krachtens het onder 1. van dit artikel bepaalde onder het eigendomsvoor-behoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt;
9.6. Voor het geval dat Van den Heuvel zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de wederpartij reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan Van den Heuvel of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Van den Heuvel zich bevinden en die zaken mede terug te nemen;
Artikel 10. RECLAMES EN GARANTIE
10.1. Van den Heuvel garandeert dat op alle door Van den Heuvel geleverde producten de garantie geldt zoals verleend door de desbetreffende leverancier;
10.2. Met inachtneming van hetgeen elders in deze voorwaarden is bepaald, staat Van den Heuvel in voor de deugdelijkheid alsmede de kwaliteit van de door hem uitgevoerde werkzaamheden c.q. het gebruikte en/of geleverde materialen. Indien het geleverde materiaal niet voldoet aan de in het normale verkeer daaraan te stellen eisen, zal Van den Heuvel de, als gevolg daarvan, ontstane gebreken kosteloos herstellen, vervangen of aan de wederpartij vergoeden, zulks ter keuze van Van den Heuvel;
10.3. De garantieverplichting vervalt bij onoordeelkundig gebruik, onjuiste behandeling en wanneer de aanwijzingen betreffende het gebruik niet in acht worden genomen;
10.4. Klachten over de verrichtte werkzaamheden dienen door de wederpartij binnen 8 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden te worden gemeld aan Van den Heuvel. Na het verstrijken van deze termijn worden reclames niet meer in behandeling genomen. Van den Heuvel zal wederpartij binnen 18 werkdagen na de ontvangst van de reclame schriftelijk op de hoogte brengen van de gegronde, dan wel ongegronde bevinding. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Van den Heuvel in staat is adequaat te reageren;
10.5. Indien een klacht gegrond is, zal Van den Heuvel de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de wederpartij aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de wederpartij schriftelijk kenbaar te worden gemaakt;
10.6. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal Van den Heuvel te zijner keuze respectievelijk andere werkzaamheden verrichten dan wel een prijsreductie verlenen;
10.7. Reclame is niet mogelijk indien:
- de geleverde zaken een of meer onvolkomenheden c.q. afwijkingen vertonen die vallen binnen een redelijke tolerantie;
- de geleverde zaken voor een ander doel zijn gebruikt dan waarvoor zij normaliter zijn bestemd of op onoordeelkundige wijze zijn gebruikt, opgeslagen of vervoerd;
- de schade is veroorzaakt door nalatigheid van wederpartij of doordat wederpartij in strijd heeft gehandeld met instructies, aanwijzingen en adviezen van Van den Heuvel;
- wederpartij niet aan zijn verplichtingen jegens Van den Heuvel (zowel financieel als anderszins) heeft voldaan;
- zonder schriftelijke toestemming van Van den Heuvel door derden werkzaamheden aan het uitgevoerde werk zijn verricht;
Artikel 11. OPSCHORTING EN ONTBINDING
11.1. Van den Heuvel is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:
- wederpartij de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt;
- na het sluiten van de overeenkomst Van den Heuvel ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de wederpartij de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de wederpartij slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt;
- wederpartij bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze uitblijft of onvoldoende is;
11.2. Voorts is Van den Heuvel bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht;
11.3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Van den Heuvel op de wederpartij onmiddellijk opeisbaar. Indien Van den Heuvel de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst;
11.4. Van den Heuvel behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen;
Artikel 12. KEURING EN RISICO OVERGANG
12.1. De werkzaamheden worden voor oplevering door Van den Heuvel gecontroleerd. Wederpartij heeft - voor eigen rekening – het recht de zaken voor de oplevering te laten keuren door derden;
12.2. Het risico van verlies of beschadiging van de zaken die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op wederpartij over op het moment waarop deze aan wederpartij juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van wederpartij of van een door wederpartij aan te wijzen derden worden gebracht;
Artikel 13. OPNEMING EN GOEDKEURING
13.1. Opneming geschiedt zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 5 dagen na de hiervoor bedoelde dag. De opneming
vindt plaats door wederpartij in aanwezigheid van Van den Heuvel en strekt ertoe, te constateren of Van den Heuvel aan zijn verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst heeft voldaan;
13.2. Nadat het werk is opgenomen, wordt door wederpartij aan Van den Heuvel binnen 5 dagen schriftelijk medegedeeld of het werk al dan niet is goedgekeurd, in het eerste geval met vermelding van de eventueel aanwezige kleine gebreken, in het laatste geval met vermelding van de gebreken, die de reden voor onthouding van de goedkeuring zijn. Wordt het werk goedgekeurd, dan dient wederpartij voor akkoord te tekenen;
13.3. Het werk wordt tevens geacht te zijn goedgekeurd indien
en voor zover het in gebruik wordt genomen. De dag van ingebruikneming van het werk of een gedeelte daarvan geldt als dag van goedkeuring van het werk of van het desbetreffende gedeelte;
13.4. Kleine gebreken, welke in de onderhoudstermijn kunnen worden hersteld, zijn geen reden tot onthouding van
goedkeuring, mits zij een eventuele ingebruikneming niet in de weg staan;
Artikel 14. AANSPRAKELIJKHEID
14.1. Van den Heuvel is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Van den Heuvel is uitgegaan van door de wederpartij verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens. De wederpartij dient nauwkeurig aan te geven waar kabels en leidingen liggen en is verantwoordelijk voor het verzorgen van een klic melding;
14.2 Van den Heuvel is niet aansprakelijk voor schade ontstaan als gevolg van enige tekortkoming in de nakoming van zijn verbintenis(sen) jegens wederpartij, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van Van den Heuvel of leidinggevende ondergeschikten;
14.3. Indien Van den Heuvel aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld;
14.4. Indien Van den Heuvel aansprakelijk is voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal gelijk aan het declaratiebedrag, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft, althans tot maximaal EURO 2.500,00 (Zegge: vijfentwintighonderd euro). De aansprakelijkheid is te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag van de door de assuradeur van Van den Heuvel in het voorkomende geval te verstrekken uitkering;
14.5. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
- de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
- de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Van den Heuvel aan de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij deze niet aan Van den Heuvel toegerekend kunnen worden;
- de redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden;
14.6. Van den Heuvel is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie;
Artikel 15. OVERMACHT
15.1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen, voor hun rekening komt;
15.2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Van den Heuvel geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Van den Heuvel niet in staat is de verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Van den Heuvel worden daaronder begrepen;
15.3. Van den Heuvel heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Van den Heuvel zijn verplichtingen had moeten nakomen;
15.4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan 2 maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij;
15.5. Voor zover Van den Heuvel ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Van den Heuvel gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren. Wederpartij is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst;
Artikel 16. PARTIELE NIETIGHEID
Indien één of meer bepalingen uit deze overeenkomst met wederpartij niet of niet geheel rechtsgeldig zijn, blijven de overige bepalingen volledig in stand. In plaats van de ongeldige bepalingen geldt een passende regeling, die de bedoeling van partijen en het door hen nagestreefde economisch resultaat op juridisch effectieve wijze zo dicht mogelijk benadert;
Artikel 17. PLAATS VAN NAKOMING, TOEPASSELIJK RECHT, BEVOEGDE RECHTER
17.1. De vestigingsplaats van Van den Heuvel is de plaats waar wederpartij aan zijn verplichtingen jegens Van den Heuvel moet voldoen, tenzij dwingende bepalingen zich daartegen verzetten;
17.2. Op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Van den Heuvel is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing;
17.3. Alle geschillen, die ontstaan naar aanleiding van de tussen wederpartij en Van den Heuvel gesloten overeenkomst danwel van nadere overeenkomsten, die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden beslecht door de daartoe bevoegde rechter.

Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu